Belföldi hírek

H I R D E T É S
2018.01.20. - szombat, Sebestyén napja van.

Pályázat

Nyílt pályázat óvodák számára ''Zöld Óvoda'' cím elnyerésére

2011. január 24. 13:49
Nyílt pályázat óvodák számára ''Zöld Óvoda'' cím elnyerésére
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő nyílt pályázatot hirdet óvodák számára "Zöld Óvoda" cím elnyerésére.
A pályázat célja: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) és a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) - a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján - fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés célja az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele.

A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó óvodák számára a

"Zöld Óvoda 2011" cím elnyerése

Nyílt pályázat óvodák számára

A pályázók köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű nevelési intézmények, fenntartótól függetlenül.

A "Zöld Óvoda" cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia.
A díjazottak oklevelet kapnak
Az oklevelet az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárca államtitkárai
közösen adják ki

A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással

Pályázati feltételek:

- Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként, telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon tagintézményeire nyújthat be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak. Amennyiben az intézmény több telephellyel rendelkezik, csak azon telephelyeire nyújthatja be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.
- A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájában az elmúlt három évre vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve a pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy a cím elnyerését követően folyamatosan teljesítse a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit. (I. sz. melléklet)
- A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy az óvodai nevelési programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá, hogy a programokat az adott telephely, tagintézmény, illetve ha csak egy intézményről van szó, akkor a teljes intézmény vonatkozásában valósítja meg.

Pályázati feltételek az első alkalommal Zöld Óvoda Cím elnyerésére:

- Minden olyan óvoda, tagóvoda, telephely pályázhat, aki úgy ítéli meg, hogy intézményi nevelőmunkája során teljesíti a Zöld Óvodai Kritériumrendszerben (I. sz. melléklet) foglalt tartalmak 60%-át a 2.1. számú melléklet kitöltése alapján.

Pályázati feltételek a második alkalommal Zöld Óvoda Cím elnyerésére:

- Minden olyan óvoda, tagóvoda, telephely pályázhat, aki úgy ítéli meg, hogy nevelőmunkája során teljesíti a Zöld Óvodai Kritériumrendszerben (I. sz. melléklet) foglalt tartalmak 80%-át, valamint igazolni tudja önértékelésében, hogy az elmúlt 3 év alatt a pedagógiai hozzáadott érték terén a fenntarthatóság pedagógiáját 80%-ban megvalósította a 2.2. sz. melléklet alapján.

Nyílt pályázat óvodák számára

A teljes pályázati dokumentációt elektronikusan, de az adatlapot és az 1., valamint 2. számú mellékleteket egy eredeti és egy másolati példányban papír formátumban is be kell küldeni! Az elektronikus beküldés a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: WSA) honlapján a http://www.wekerle.gov.hu/zoldovoda online felület kitöltését jelenti.

Az 1 eredeti és 1 másolati példányban papír formátumban beküldendő pályázati dokumentáció az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

- a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátott, hiánytalanul kitöltött adatlap;
- a fenntartói támogató nyilatkozat a fenntartó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (1. számú nyilatkozat);
- a tagintézmény, telephely, illetve az intézmény nevelőtestületének szándéknyilatkozata a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (2. számú nyilatkozat).

A pályázati dokumentáció (adatlap, mellékletek, kötelezően kitöltendő nyilatkozatok) és a tartalmi értékelő lap a www.wekerle.gov.hu, www.nefmi.gov.hu

és a www.vm.gov.hu honlapokon tekinthetők meg
A pályázat elbírálása:

1. A pályázatokat az NEFMI és a VM által közösen kijelölt Értékelő Bizottság szakértők bevonásával értékeli

Az Értékelő Bizottság összetétele:

Elnök: Dr. Wallendums Árpád osztályvezető (VM)

Szavazati joggal rendelkező tagok: Kovács Lászlóné (VM), Simonyi István (NEFMI), Paszkoszné Kulcsár Andrea (NEFMI), Dr. Trencsényi László Ph. D.(OKNT) Turi Istvánné (MOE), dr. Kuti István (KF)

Tanácskozási és véleményezési jogkörrel rendelkező tagok: Bihariné dr. Krekó Ilona (MPT), Sáringer- Kenyeres Tamásné (szakértő, szaktanácsadó), Villányi Györgyné (tudományos munkatárs)

Titkárság (a Lebonyolító részéről delegált személyek): Nagy Szilvia (WSA); Fabulya János (WSA

Az értékelés főbb szempontjai:

- A környezeti neveléssel kapcsolatos és a pályázó szempontjából releváns területi prioritások felsorolása, megvalósításuk szintje.
- A helyi óvodai nevelési dokumentumokban a zöld óvodai tartalmak megjelenítésének aránya.
- Az óvoda szempontjából a korábbiakban alkalmazott pedagógus-továbbképzések száma és azok tartalmának felhasználási aránya.
- Az óvodai élet folyamatában a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósításának szintje.
- Az eszköz- és felszerelés jegyzék tartalmi értékelése.
- Partnerek, szerveztek együttműködési szintjének értékelése.
- Energiatakarékossági helyi tevékenységek, azok értékelése.
- Az óvodapedagógusok kapcsolódó tevékenységei a Zöld óvoda céljainak megvalósítása érdekében.
- Az óvodai nevelőmunka belső folyamatának értékelése.
- Az óvodai fejlesztési tervek értékelése.
- Az óvoda fenntartójának szándéknyilatkozata a programban való részvétel támogatásáról.

2. A szakértők a pályázatok beadását követően 2011. április 30-ig javaslatot tesznek az Értékelő Bizottság számára.
3. A NEFMI közoktatásért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján 15 napon belül döntést hoz.
4. A Wekerle Sándor Alapkezelő a döntést követő 10 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját az WSA (www.wekerle.gov.hu), a VM (www.vm.gov.hu) és a NEFMI (www.nefmi.gov.hu ) honlapokon közzéteszi.

A "Zöld Óvoda" cím és oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítjük.

Nyílt pályázat óvodák számára

További feltételek:

- A "Zöld Óvoda" címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számítotthárom naptári éven keresztül használhatja.
- A cím - a kritériumrendszer alapján - a három éves periódus végén - újabb pályázat útján ismét megszerezhető. A másodszor címet elnyert sikeres pályázók közül a Zöld Óvoda programon belül - mint a program bázisóvodája -, mentori feladatok vállalására is lehetőség nyílik.
- Minden pályázattal kapcsolatos dokumentumot az óvoda vezetőjének kell aláírásával és az óvoda körbélyegzőjének lenyomatával hitelesítenie.
- Érvényesen pályázni csak a jelen pályázathoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, a kitöltött és csatolt mellékletek továbbá a szükséges nyilatkozatok teljes körű benyújtásával lehet.

HIÁNYPÓTLÁSRA EGYSZERI ALKALOMMAL, AZ ARRA TÖRTÉNŐ FELSZÓLÍTÁS ÁTVÉTELÉT KÖVETŐEN ÖT MUNKANAPON BELÜL VAN LEHETŐSÉG!

A pályázat benyújtás

- A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte, az elektronikus rögzítés ideje): 2011. február 14. 24.00 óra (hétfő)

Kérjük, hogy a pályázat egy eredeti és egy másolati példányát elsőbbségi küldeményként nyújtsa be!

(Kérjük ellenőrizzék, hogy a postán a megfelelő dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

- A pályázat teljes dokumentációját összeállítva, egy borítékban, elsőbbségi küldeményként postai úton kell eljuttatni a Wekerle Sándor Alapkezelő címére: 1374 Bp., Pf.: 564. vagy 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
- A borítékon fel kell tüntetni: "Zöld Óvoda cím 2011."
- A pályázat elkészítését segítő mellékletek a www.wekerle.gov.hu, a www.vm.gov.hu és a www.nefmi.gov.hu honlapokon megtalálhatóak.

A pályázatról további információt az Wekerle Sándor Alapkezelőnél Fabulya János pályázati referens nyújt a 06/1/354-75-45-ös telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen a janos.fabulya@wekerle.gov.hu címen. Az elektronikus pályázással kapcsolatban technikai segítséget a zoldovoda@wekerle.gov.hu e-mail címen kérhetnek.

Szakmai kérdésekben Villányi Györgyné tudományos munkatárs, munkanapokon a délutáni és esti órákban, a 06-30-9665-237-es telefonszámon, e-mailen a villanyi.jutka@gmail.com címen, és a Vidékfejlesztési Minisztérium Kutatási- és Oktatásszervezési Főosztályon Kovács Lászlóné a 06-1-301-4356-os telefonszámon, e-mailen a laszlone.kovacs@vm.gov.hu címen nyújt segítséget.

 

Forrás: wekerle.gov.hu

-bartus-

 

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2018. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu