Belföldi hírek

H I R D E T É S
2019.09.22. - vasárnap, Móric napja van.

Pályázat

Megkezdődött a pályázat a szakorvosjelöltek-ösztöndíjára

2011. július 21. 08:51
Megkezdődött a pályázat a szakorvosjelöltek-ösztöndíjára
A NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága július 20-án meghirdette a „Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly Ösztöndíjat", valamint a „Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíjat."

Megkezdődött a pályázat a szakorvosjelöltek-ösztöndíjára

Arra kérjük a négy oktató egyetemet, a Magyar Rezidens Szövetséget, a Magyar Kórházszövetséget, a Magyar Orvosi Kamarát, a Magyar Szakdolgozói Kamarát és a Magyar Gyógyszerészi Kamarát, hogy ők is hirdessék ezt a lehetőséget az érintettek körében.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium múlt héten jelentette be, hogy nettó havi 100 ezer forintos ösztöndíjjal kíván a szakorvos jelöltek jövedelmi helyzetén javítani. A pénzt pályázati úton ösztöndíj formájában kaphatják azok, akik vállalják, hogy a támogatás érdekében a szakképzés befejezését követően legalább annyi ideig fognak Magyarországon dolgozni, amennyi ideig a Szakorvosjelölt Támogatási Program által támogatásban részesülnek. A pályázónak ugyanakkor kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy a betegellátással összefüggésben hálapénzt nem fogadnak el.

A szakorvosjelöltek számára meghirdetett ösztöndíj program az első üzenet a fiatal orvosok számára, az Egészségügyért Felelős Államtitkárság rövid időn belül, az egészségügyben dolgozókat érintő újabb bejelentést fog tenni.

 

Egészségügyért Felelős Államtitkárság

 

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Nyílt Pályázatot Hirdet
Általános Orvosi Diplomával Rendelkezők Számára
Szakorvosjelöltek "Markusovszky Lajos Ösztöndíjára"


I. A pályázat célja:

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 1.a)-b) pontjaiban foglaltakkal összhangban a Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíjának (a továbbiakban: Ösztöndíj) célja, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevőket támogatásban részesítse, segítve ezzel a fiatal szakorvosjelölteket pályájuk kezdetén a szakmai gyarapodáshoz elengedhetetlenül szükséges anyagi biztonság megteremtésének érdekében.
Az orvosi hivatáshoz méltó bérezés felé tett első lépés lehet az Ösztöndíj, amelynek összege a Kormány reményei szerint számos fiatal szakorvosjelölt számára nyújt lehetőséget, hogy tehetségét kibontakoztassa, szorgalmával, elkötelezettségével hozzájáruljon a hazai egészségügyi ellátórendszer eredményes működéséhez, valamint megteremti a kellő anyagi biztonságot a családalapításhoz és egzisztenciájuk felépítésének megkezdéséhez.

 

II. Pályázati feltételek:

a) Az Ösztöndíjra pályázhatnak azok a személyek, akik hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert általános orvosi oklevéllel rendelkeznek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben szakképzésüket 2011. május 1-jét követően kezdték vagy kezdik meg. Költségtérítéses szakképzésben résztvevő szakorvosjelölt nem pályázhat Ösztöndíjra.

b) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

A hiánytalanul kitöltött Pályázati Adatlap és mellékletei, a felsőoktatási intézmény Pályázati Adatlap II. számú melléklet szerinti igazolása, vagy a tanulmányi eredményét igazoló dokumentum másolata (szükség esetén magyar nyelvre lefordítva), a munkáltatóval a szakképzés időtartamára szóló foglalkoztatási jogviszony megkötésére irányuló előszerződés vagy szándéknyilatkozat másolata, vagy a már fennálló foglalkoztatási jogviszony igazolása.
c) A pályázónak vállalnia kell, hogy: a szakképesítésének megszerzése után az Ösztöndíj folyósítása időtartamának megfelelő ideig hazai, társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez főállásban szakorvosi tevékenységet; az általa biztosított egészségügyi ellátással összefüggésben semmilyen formában nem fogad el paraszolvenciát.

Megkezdődött a pályázat a szakorvosjelöltek-ösztöndíjára

III. Az ösztöndíjpályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatot 2 példányban, az erre a célra készült Pályázati Adatlap kitöltésével, a felsorolt mellékletekkel kell benyújtani 2011. augusztus 20-ig. A határidő jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. A pályázónak fel nem róható okból bekövetkezett késedelem esetén a pályázat a késedelem igazolásával együtt a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül még benyújtható.

 

IV. Az Ösztöndíj Mértéke, Folyósítása:
a) Az Ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el, az ösztöndíjas jogviszony kezdete 2011. november 1.
b) Az Ösztöndíj első ízben történő folyósítására 2011. november 1. és 2012. január 31. között kerül sor.
c) Az Ösztöndíj folyósítása a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban R.) meghatározott szakképzés befejezésének időpontjáig tart, legfeljebb az R. mellékletei által meghatározott szakképzési időre.
d) Az Ösztöndíj összege havi 100 000 Ft. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy amennyiben a pénzügyi források ezt lehetővé teszik, a jelen kiírásban megjelöltnél magasabb összegű ösztöndíjat folyósítson.
e) A rendelékezésre álló pályázati keret évente legfeljebb 619.500.000 forint, amelynek forrását a Költségvetés XX. cím Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 7. alcím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, 1 jogcímszám Működési költségvetés, 5 előirányzat-csoport, Egyéb Működési célú támogatások címe tartalmazza.
f) Az Ösztöndíj - az i)-k) pontok szerinti kivételekkel - vissza nem térítendő, amely havonta, utólag kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére az EEKH által.
g) Az Ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjas a képzési tervének megfelelően teljesítse szakképzését és ezt a szakképzést koordináló egyetem igazolja az EEKH felé.

Megkezdődött a pályázat a szakorvosjelöltek-ösztöndíjára

h) Az Ösztöndíj folyósítása szünetel a. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Kormányrendelet 15. § (4) bekezdése szerinti esetekben, továbbá b. legfeljebb 6 hónap időtartamra külföldi tanulmányút vagy ösztöndíj igénybevétele esetén.

i) Amennyiben az ösztöndíjas nem tesz eleget az általa az ösztöndíjas-szerződésben vállalt kötelezettségeinek, így különösen annak a vállalásnak, amely szerint a szakképesítés megszerzését követően az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig hazai, társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez főállásban szakorvosi tevékenységet, úgy szerződésszegést követ el. Az ösztöndíjas az EEKH felszólításától számított 30 napon belül az ösztöndíj teljes, jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles az EEKH részére.
j) Amennyiben az ösztöndíjas támogatott szakképzése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Kormányrendelet 18. §-ának (2) vagy (3) bekezdéseiben foglaltak szerint megszűnik, a felszólítástól számított 30 napon belül az ösztöndíj teljes, jegybanki alapkamattal terhelt összegének visszafizetésére köteles az EEKH részére.
k) A pályázónak kötelezettséget kell vállalni a teljes szerződéses időszak tekintetében, hogy a betegellátással összefüggésben paraszolvenciát nem fogad el, amennyiben ezen vállalt kötelezettségét megszegi, akkor a továbbiakban támogatásra nem tarthat igényt, és addig részére folyósított ösztöndíjat a felszólítástól számított 30 napon belül a jegybanki alapkamattal terhelt összeggel emelve egy összegben vissza kell fizetnie az EEKH részére.
l) A pályázónak a szakképzéssel összefüggő alábbi jogszabályok: a. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet,
b. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet,
c. a szakorvos, szak-fogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet, által előírt feltételeknek meg kell felelnie.

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal


V. Az elbírálás szempontjai:
1. A pályázatok elbírálásánál a jobb záróvizsga átlagú pályázó részesül előnyben.

2. Az 1. pont alapján azonos rangsorolású jelöltek közül az érintett szakterület szakmaspecifikus tárgyainak átlaga határozza meg az elsőbbséget.

3. az 1. és 2. pont alapján azonos rangsorolású jelöltek közül előnyben részesül az a pályázó, aki egyetemi tanulmányai során tudományos diákköri vagy egészségügyi intézményben önkéntes segítői tevékenységet végzett, vagy oxyológia speciális gyakorlati képzésben részt vett.


A pályázatot postai úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:


Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Koordinációs Főosztály

Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1188

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíjas pályázata"


A benyújtás határideje: 2011. augusztus 20.


Postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.
Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az
EEKH Koordinációs Főosztályán,

1051 Budapest, Zrínyi u. 3., II. emelet 201-es iroda.

A pályázatokról 2011. szeptember 15-ig dönt az EEKH, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága, továbbá a Magyar Rezidens Szövetség 1-1 képviselőjéből álló bizottság.


A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A nyertes pályázók névsorát az EEKH (www.eekh.hu) honlapján teszi közzé.

A nyertes pályázókkal az EEKH 2011. október 15-ig megköti az ösztöndíj-szerződést.


A pályázati adatlap letölthető az Egészségügy Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) honlapjáról  www.eekh.hu , vagy beszerezhető az EEKH Koordinációs Főosztályán (1051 Budapest, Zrínyi u.3., II. emelet, 201-es iroda).


A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást:

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Koordinációs Főosztályán lehet kapni, az alábbi elérhetőségeken:

- www.eekh.hu
- telefonszám: 06-1-235-79-15,
- e-mail cím: belteki.zsolt@eekh.hu, ottlik.gergely@eekh.hu


B.N.

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2019. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu