Belföldi hírek

H I R D E T É S
2024.05.23. - Thursday, Dezső napja van.

Kormányhivatalok

Interjú Dr. Hargitai Jánossal, Baranya megye Kormánymegbízottjával

2011. March 21. 11:06
Interjú  Dr. Hargitai Jánossal, Baranya megye Kormánymegbízottjával
Január 1-én megalakultak a megyei Kormányhivatalok, és január 3-án kinyitottak a Kormányablakok.   Dr. Hargitai Jánost, Baranya megye Kormánymegbízottját az elmúlt hetek munkálatairól kérdeztük.

- Baranya megyében hogyan ment az átállás? Hogyan értékelné az elmúlt két havi munkát? Mit sikerült elérni, és mi az, ami Önök előtt áll a közeljövőben?
- Az Országgyűlés a területi államigazgatási szervezetrendszer működésének egységessé  és hatékonyabbá tétele, a területi államigazgatási szervezetrendszer feladat ellátási színvonalának növelése, illetve az ügyfél-centrikus területi államigazgatás kialakítása érdekében 2011. január 1.-től a 2010. évi CXVI. törvény alapján 18 különböző szervezet integrálásával létrehozta a fővárosi, megyei kormányhivatalokat.

kormányhivatal

A Baranya megyei Kormányhivatal épülete


A megyei közigazgatási hivatalok bázisán létrejövő kormányhivatalokba szakigazgatási szervként a területi szintű államigazgatási szervek széles spektruma integrálásra került (a 33 addig önálló szerv fele). Az integráció következtében a megyei kormányhivatalok személyi állománya a kisebb minisztériumok személyi állományának a szintjére emelkedett, megközelítette, néhol pedig meghaladta az 1000 főt.

Az integrált szervek:

1. a szociális és gyámhivatal a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, és gyámügyi feladatok ellátására,

2. az építésügyi hivatal az állami főépítészi feladatok és az építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátására,

3. az igazságügyi szolgálat a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, és áldozatsegítési feladatok ellátására,

4. a növény- és talajvédelmi igazgatóság a növényvédelmi, talajvédelmi, növénytermesztési és növényi termékek esetében élelmiszer-biztonsági hatósági és zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok ellátására,

5. az erdészeti igazgatóság az erdészeti igazgatási feladatok ellátására,

6. a földművelésügyi igazgatóság a mezőgazdasági igazgatási, vadászati és halászati hatósági feladatok ellátására,

7. élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve egyes állattenyésztési és borászati feladatok ellátására,

 Dr. Hargitai János


8. a földhivatal az ingatlanügyi feladatok ellátására,

9. az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv az egészségbiztosítási pénztári feladatok ellátására,

10. a nyugdíjbiztosítási igazgatóság a nyugdíjbiztosítási és a hatáskörébe tartozó más pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátására,

11. a munkaügyi központ a foglalkoztatási, munkaügyi, munkaerőpiaci feladatok ellátására,

12. a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv a munkaügyi ellenőrzési és a munkavédelmi feladatok ellátására,

13. a fogyasztóvédelmi felügyelőség a fogyasztóvédelmi feladatok ellátására,

14. a kulturális örökségvédelmi iroda a kulturális örökségvédelmi feladatok ellátására,

15. a népegészségügyi szakigazgatási szerv a népegészségügyi feladatok ellátására,

16. a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok ellátására,

17. a közlekedési felügyelőség a közlekedési hatósági feladatok ellátására.

A szerteágazó  feladatokat ellátó szervtípusokból koherens szervezetet létrehozni különös szakmai kihívást jelent, tekintetve az egyes szervek eltérő  felépítését, eltérő feladat- és hatásköreit, eltérő működési szabályait, gyakran pedig még eltérő illetékességét is. A Kormánymegbízottak által közvetlenül vezetett szervezeti egységek mellett az integrációban részt vevő szervek szakigazgatási szervként megtartották szakmai autonómiájukat.

Speciális módon került integrálásra több szervtípus, amely regionális illetőségét megtartva továbbra is több megyére kiterjedő feladatokat lát el (munkaügyi központ, kulturális örökségvédelmi irodák, erdészeti igazgatóságok, mérésügyi hivatalok).

Több szakigazgatási szerv oly módon került be a megyei kormányhivatalba, hogy a regionális szervezet megyei lebontásával egy időben kellett az integrációt végrehajtani. Ez színesedett azzal, hogy a december végén kiadott új központi hivatali statútumok nem jelentéktelen hatáskör mozgatást realizáltak a szakigazgatási szervvé váló dekoncentrált szervből a központi hivatalok irányába.

A szervezetrendszer egységesítése keretében egyetlen szakigazgatási szervbe kerültek integrálásra olyan szervek is, amelyek addig önálló szervként/szervezeti egységként láttak el feladatokat (állami főépítész – regionális építésfelügyelet, munkaügyi – munkabiztonsági felügyelőségek). Ez esetben tehát a szakigazgatási szerv további önálló hatáskörű szervezeti egységekre tagozódik. Ugyanez az önálló hatáskörű szervezeti tagozódás vertikális szinten is érvényesül: a munkaügyi központ, a földhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság önálló hatáskörű helyi, körzeti szervezeti egységgel is rendelkezik. 

1. A Kormányhivatal szervezetében rejlő lehetőségek

- átláthatóság

- rendszerszerű  működés

- Kormányzati akarat hatékonyabb végrehajtása

- egységes szemlélet

Egységesség, hatékonyság

Az érintett dekoncentrált szervek egy szervezetben látják el feladataikat. A funkcionális (gazdálkodási, informatikai, humánpolitikai) feladatokat a törzshivatal látja el.  

* koordinált feladatellátás, ellenőrzés
* az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb segítése

szakigazgatási szervek, illetve a törvényességi ellenőrzés oldaláról (pl. rendeletalkotási segítség)

* hatékonyabb együttműködés a területfejlesztési intézményekkel, civil szervezetekkel
* egységes és hatékony ügyfélszolgálat

Az egységes szervezet kialakítása egy évet vesz igénybe. 

2. A területi összehangolás további eszköze a megerősített koordináció és ellenőrzés

A kormányhivatal, mint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását, melynek során az integrálásra nem került szervek irányában komoly ellenőrzési jogosítványokkal rendelkezik. Az ellenőrzés területei kiterjednek a hatósági eljárások általános szabályainak betartására, a humánpolitikai intézkedések törvényességére, az ügyviteli és adatvédelmi kötelezettségek teljesítésére. Mindemellett számos más koordinációs jogkörbe tartozó intézkedés is a kormányhivatalok rendelkezésére áll a Kormányzat területi szintű feladatainak ellátására vonatkozóan. Ilyenek:

* beszámoltatás  és beszámoló készítés
* a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei vonatkozásában az alábbi tárgybani véleményezési jogok:

- vezetőinek kinevezése és felmentése,

- a létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítása,

- foglalkoztatottjai létszámára és költségvetésének a megállapítására vonatkozó előterjesztések. 

Hargitai János

Balról: dr. Bércesi Ferenc főigazgató és dr. Hargitai János kormánymegbízottA baranyai tapasztalatokról az alábbiakat tudom elmondani:A kormányhivatal januári felállásával a működésben érezhető fennakadások nem mutatkoztak. Az ideiglenes szervezeti és működési szabályzat – mely 2011. február 28-ig volt hatályban - megfelelő alapot teremtett az átmeneti időre mind a szervezeti rend, mind a működés tekintetében. Március 3-án hatályba lépett az új SZMSZ.

1. Szervezet, vezetés, irányítás

1.)A szervezet kialakítása jelenleg is folyamatban van, az kb. egy évet vesz igénybe. 

A vezetési rend, a vezetői szintek struktúrája, száma ágazatonként rendkívül heterogén volt, ennek egységesítése megindul. 

2.) Az egységes szervezet kialakításához kapcsolódó egyes kérdések


A Kormányhivatal szervezeti egységeinek, így a törzshivatal, valamint a szakigazgatási szervek létszáma meghatározásra került:

A Baranya Megyei Kormányhivatal összlétszáma: 1344 fő

Ebből törzshivatal: 233 fő

Szakigazgatási szervek: 1111fő

A szakigazgatási szervektől cca. 140 fő funkcionális feladatot ellátó kormánytisztviselő került átvételre a törzshivatalba. Ez alapvetően a jogi státuszra vonatkozik, a munkavégzés helye a legtöbb esetben változatlan marad. A ténylegesen a törzshivatalban feladatot ellátó kormánytisztviselők áthelyezése, az elhelyezés racionalizálása még folyamatban van. Elbocsátás nem volt.

b.,

A kormányhivatal 7,2 Mrd. költségvetéssel rendelkezik. Többletforrás – az intergálódó szervek költségvetéséhez képest - a hivatal kialakítására nem áll rendelkezésre. 

A helyi, körzeti illetékességű államigazgatási szervek pótlékrendszere, illetményeltérítési gyakorlata heterogén képet mutatott. Szervezetszerűséget, egyéb logikai összefüggéseket mellőzve az ágazati költségvetési kondíciók határozták meg ezeket a kérdéseket.  Folyamatban van a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának előkészítése, mely a juttatási rendszert egységesíteni fogja. 

c)

A szabályzatok, illetve az ügyrendek kidolgozását megkezdtük; a cél itt is az egységesség.

A szakigazgatási szervek többségével a jogszabály szerinti – jogutódlást szabályozó - megállapodások többsége aláírásra került. 

d)

Az egységesítés egyik kiemelt területe az ügyfélszolgálatok működése, az ügyfélfogadás minőségi javítása. A kormányablakok működésének, a lakossági visszajelzéseknek kedvező tapasztalatai azt mutatják, hogy a kormányhivatal egészében meg kell teremteni a harmonizált, egységes szemléletű ügyfélszolgálatot, illetve az ügyféli elégedettség érezhető javítása érdekében mindent szükséges megtenni. E célokat az államigazgatási kollégium kereteit felhasználva az egész területi államigazgatásban érvényesíteni kívánjuk. 

e)

A vagyongazdálkodás területén egyszerre van jelen a túlburjánzás és a hiány. Az ingatlanok tekintetében a racionális elhelyezés kiemelt prioritás, melyre vonatkozó felmérést megkezdtük. 


- A Kormányablakok szintén több, mint egy hónapja működnek. Az Önök megyéjében mik a tapasztalatok? Mennyire kedvelték, szokták meg az új lehetőséget? Főként mivel kapcsolatban keresik fel az ügyintézőket?

- A 2011. január 3-i megnyitás óta közel 2500 ügyfél kereste fel a Kormányablakot, mely hetente kb. 380 ügyfelet jelent. Leggyakrabban előforduló esetek a családtámogatási típusú ügyek (gyermekgondozási segély, anyasági támogatás, családi pótlék igénylése), az ügyfélkapu-regisztráció, valamint az utazási költségtérítés iránti kérelmek. A tájékoztatás kérések megoszlása széles spektrumú, gyakran érdeklődnek adózási szabályok tekintetében, a családi adókedvezményekről, gázár-támogatás ügyben, földhivatali szolgáltatások tekintetében, nyugdíjjogosultság kérdésében, valamint előfordulnak helyi adókkal kapcsolatos felvetések és más jogterülethez tartozó kérdések is (munkajog, polgári jog, büntető jog).

Kormányablak

A 2011. január 3-i megnyitás óta közel 2500 ügyfél kereste fel a Kormányablakot


Az ügyintézők minden ügyfelet tájékoztatnak arról, hogy a kormányablaknál előterjeszthető kérelmeken kívüli más ügyeket mely hatóság, milyen hatáskörben és ügyfélfogadási időben és hol intézi. Harmonikus munkakapcsolat alakult ki az Ügyfélszolgálat valamint valamennyi, a megyében működő és a különböző ügyfajták tekintetében eljáró más szakigazgatási szervek munkatársai között. Amennyiben az ügy bonyolultsága okán az ügyfélszolgálati ügyintézők nem tudnak minden kérdésben azonnali szakmai választ adni, a Kormányhivatal probléma utólagosan, írásban adja meg a tájékoztatást.

A Kormány által kitűzött egyablakos ügyfélszolgálati rendszer megvalósítása végett folyamatosan bővül a Kormányablakok hatásköre. A lakosság körében egyre inkább tudatosul, hogy van egy olyan pont, ahol tájékozódni lehet az ügyek intézésének menetéről és ahonnan senki nem távozik felvilágosítás nélkül.


MCOnet-Kovács Tünde


Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2024. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu